Spar op til 80% på over 50.000 varer via nyhedsbrevet!

Bestil inden 15.30 i hverdagen & modtag pakken dagen efter!

Privatlivsbeskyttelsespolitik

PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITK FOR INTERNETHANDEL DANMARK ApS

DATANSVARLIGHED

Internethandel Danmark ApS (herefter Internethandel Danmark) tager din persondatabeskyttelse alvorligt. 

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:

Navn: Internethandel Danmark ApS

CVR-nummer: 39023563

Adresse: Hobrovej 509, 9200 Aalborg SV

Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på info@prispresseren.dk.

BEHANDLING AF PERSONDATA 

Type af data

Internethandel Danmark anvender data om dig i forbindelse med den med dig indgåede abonnementsaftale. Vi behandler blandt andet persondata, som vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores håndtering af dine ordrer. 

De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige oplysninger, eksempelvis navn, kontaktoplysninger og betalingsoplysninger. 

Formål

Internethandel Danmark indsamler, opbevarer og behandler dine data i forbindelse med dit abonnement og dine køb i henhold til aftale indgået med dig, når du her tegnet et abonnement (se herom handels- og abonnementsbetingelser).

Relevante og nødvendige persondata

Internethandel Danmark behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvorfor oplysningerne er indhentet. 

Den med dig indgåede abonnementsaftale, er afgørende for, hvilke typer af data, der er relevante for os.

Internethandel Danmark anvender ikke flere data, end dem, vi har brug for i den konkrete sag.

Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til at oplyse vores fastsatte formål. Derudover er det bestemt ved lovgivning, hvilken type af data, vi skal indsamle og opbevare.

Kontrol og opdatering af persondata

Internethandel Danmark kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser. 

Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. 

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata. 

Sletning

Internethandel Danmark sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes. Internethandel Danmark er underlagt Bogføringsloven, hvorfor vi er forpligtet til at opbevare visse data i 5 år. Alt andet data slettes så snart dit abonnement ophører. 

Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf. 

Lovligt grundlag

Internethandel Danmark skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle dine ordrer, hvilket formål er lovligt, idet der er indgået en aftale med dig herom. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger finder sted. 

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os. 

Videregivelse 

I visse situationer kan det være relevant for os at videregive dine persondata. Internethandel Danmark videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt grundlag herfor.

SIKKERHED

Internethandel Danmark beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Internethandel Danmark har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere. 

For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt. 

ANVENDELSE AF COOKIES

Internethandel Danmark placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside, og som er undtaget fra krav om samtykke. 

Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Du kan finde flere oplysninger herom på vores hjemmeside prispresseren.dk. 

DINE RETTIGHEDER

Ret til adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig. 

Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse eller sletning 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består. 

I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage. 

Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet. 

Ret til at gøres indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. 

Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.

Ret til at flytte dine persondata 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. 

Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Internethandel Danmark.

Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, får dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse herom.